ศูนย์พัฒนาคุณภาพ


เว็บไซต์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ คลิกที่นี่ค่ะ

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง คุณภาพการให้บริการ

           - เข็มมุ่ง 2P SSR ปี พ.ศ. 2563-2565

           - คุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

  • นโยบายคุณภาพ

           - ประกาศนโยบาย 2P safety hospital 2562

           - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

           - ประกาศนโยบายการปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

  • โครงสร้าง

           - โครงสร้างการบริหารงาน

  • Service Profile
  • ระเบียบปฏิบัติ / วิธีปฏิบัติ

           - ระเบียบปฏิบัติ Quality Procedure

           - VDO การทำระเบียบปฏิบัติ QP-QUA-05

  • เอกสารความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ

           - HA Update 2010-2019

  • รางวัล / เกียรติบัตรด้านคุณภาพ

           - เกียรติบัตรผลการดำเนินงานโดดเด่นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-M-F) ร้อยละ 95.42

           - ประกาศนียบัตรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

 

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP