งานการเงินและบัญชี


ภาระงาน P4P

ภาระงาน P4P-เกณฑ์มาตราฐานกลางปรับปรุง ปี 2561

ภาระงาน P4P ตามหน่วยงาน

p4p_กิจกรรม-กลุ่มการพยาบาล

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานเทคนิคบริการ

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานเภสัชกรรม

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานแพทย์

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานโภชนาการ

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานการเงินและบัญชี

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานจิตวิทยา

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานทันตกรรม

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานพัสดุ

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

p4p_กิจกรรม-กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

p4p_กิจกรรม-งานเวชระเบียน

p4p_กิจกรรม-งานแผนและประเมินผล

p4p_กิจกรรม-งานการเจ้าหน้าที่

p4p_กิจกรรม-งานคอมพิวเตอร์

p4p_กิจกรรม-งานซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง

p4p_กิจกรรม-งานธุรการ

p4p_กิจกรรม-งานบริหาร

p4p_กิจกรรม-งานบำรุงรักษา

p4p_กิจกรรม-งานยานพาหนะ

p4p_กิจกรรม-งานรังสีวิทยา + รังสีการแพทย์

p4p_กิจกรรม-งานวิจัย

p4p_กิจกรรม-งานวิชาการ

p4p_กิจกรรม-งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

p4p_กิจกรรม-งานห้องสมุด

p4p_กิจกรรม-งานอาคารสถานที่

p4p_กิจกรรม-ศำนักงานผู้อำนวยการ

p4p_กิจกรรม-สำนักงานรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

p4p_กิจกรรม-รวม

p4p_กิจกรรมงานรักษาความปลอดภัย

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP