รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์


  วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

         องค์กรสุขภาพจิตดิจิทัลระดับเชี่ยวชาญ เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดีด้วยพลังเครือข่าย

  พันธกิจ

           1. จัดบริการสุขภาพด้านจิตเวชที่เป็นเลิศระดับเชี่ยวชาญเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 และผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อระบบสุขภาพจิตดิจิทัลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการทางการแพทย์ และการบริการทีสะดวกแก่ผู้รับบริการ
           2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีทุกภาคส่วน ในการพัฒนาประชาชน ชุมชน ให้มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ให้รู้เท่าทันสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเข้าใจ และขับเคลื่อนสังคมสุขภาพจิตดี และเข้มแข็งเท่าทันปัญหาสุขภาพจิต
           3. พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ วิชาการ แก่เครือข่ายสุขภาพให้ขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และเชื่อมโยงการจัดบริการกับโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษา ฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง อย่างทั่วถึง ไม่เหลื่อมล้ำ จนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
           4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นนิเวศน์สุขภาพที่มีความสมบูรณ์ในการฟื้นฟู และอภิบาลสุขภาพจิตของผู้รับบริการ และการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่
           5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช และเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย และมีศักยภาพในการพึ่งตนเองได้สูงในทุกด้าน

  ค่านิยมองค์กร

           อ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการทำงานเป็นทีม

  ยุทธศาสตร์

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการจิตเวชที่เป็นเลิศระดับเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นบริการจิตเวชดิจิทัลที่ทันสมัย
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาพจิตดี  และร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ป่วยจิตเวชสู่ภาวะปกติ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการ วิทยาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายให้มีศักยภาพทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง และทันท่วงที
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP