วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

       เป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุของประเทศ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11 ให้เข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพจิตดี

พันธกิจ

         1. พัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
         2. บริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ได้มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพรองรับความต้องการของประชาชน
         3. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 11 ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
         4. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของหน่วยบริการและประชาชน
         5. พัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล สู่ประชาคมอาเซียน

ค่านิยมองค์กร

         อ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการทำงานเป็นทีม

ประเด็นยุทธศาสตร์

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบของประเทศ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่มี คุณภาพ มาตรฐาน
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 11 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาลคุณภาพ สมรรถนะสูง

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP