รายงานข้อมูลระบบ :: ไทยชนะ
 • ผู้รับบริการประจำวัน 29-06-63
 • เช็คอิน รอบันทึก คน

  เช็คเอาท์ รอบันทึก คน  ประกาศด่วน


  เอกลักษณ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


   

  เอกลักษณ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์


              ควนท่าข้ามในอดีตเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คราวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ โดยเสด็จมาประทับแรม 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2460 พระองค์ได้พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี และพลับพลาที่ประทับว่า พระตำหนักสราญรมย์ อีกทั้งพระราชทานนามสวนในบริเวณนั้นว่า สวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในขณะนั้นได้ปรารภที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2510 จึงมีการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมจังหวัด สภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข กรมศิลปากร และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ 

              กระทั่งวันที่ 22 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ได้ และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐานบนพระแท่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521 ลักษณะของพระบรมรูป ทรงเครื่องแบบนายพลเสือป่ารมดำขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ปั้นโดยอาจารย์สนั่น ศิลากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 

              หลังจากพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นในปี 2521 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์จึงเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำพิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน มีการเดินสวนสนามและวางพวงมาลาของเหล่าลูกเสือจากอำเภอต่าง ๆ 

              วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” อันมีความหมายถึงเมืองคน โดยมีการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกกุหลาบสีแดง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรด 

              ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีประวัติเกือบหนึ่งศตวรรษ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เนื่องจากเป็นพลับพลาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ถึง 2 ครั้ง ถึงแม้วันนี้หลักฐานของประวัติศาสตร์จะเหลือเพียงฐานพลับพลาที่ประทับทว่าเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งแผ่นดินสยาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบารมีของพระองค์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองบุคลากรของโรงพยาบาลจึงได้จัดทำพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 20 มีนาคม อีกวาระหนึ่ง 

              สวนสราญรมย์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ มากมาย มีหอผู้ป่วยชาย และหญิง แยกเป็นสัดส่วน มีถนนเล็ก ๆ หลายสายเชื่อมติดต่อกัน สลับกับพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด บางชนิดเป็นพันธุ์เก่าแก่และหายาก ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นธรรมชาติมากกว่าโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีวัดตรณาราม ซึ่งอยู่คู่กับคนในชุมชนสราญรมย์ ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ 

                     การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน 
                     การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน 
                     ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 
                     การพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชครบวงจรในระดับตติยภูมิ และมีความเป็นเลิศด้านพิบัติภัยธรรมชาติ 
                     การพัฒนาองค์กรเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                     เครือข่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน และสังคม 

              โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 


   

   

   


   

  วีดีโอเกี่ยวกับ ร.พ.

  ↑ TOP