ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง


#
1 24 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ราย
2 23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล)
3 20 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถทัวร์ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
6 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๙ วัน
7 16 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นดิจิตอล)
8 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือ สมุดบันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ รายการ
9 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายสแตนเลส (ป้ายพลับพลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ป้าย
10 15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ
12 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ กล่อง
13 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐๐ กระสอบ
14 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๐ ชุด
15 9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน
16 3 ม.ค. 2563 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-31 ธันวาคม 2562)
17 3 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
18 27 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานงานฝ่ายโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘๒ วัน
19 27 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติงานงานซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๘๒ วัน
20 26 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมช่องสแตนเลส ศูนย์สาธิต ๒ จำนวน ๑๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
23 25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึงไอน้ำ) จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 25 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ KVA) (e-bidding)
25 19 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 19 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมป้ายศูนย์สาธิต ๒ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน ๔ รายการ
34 17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ
35 16 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (e-bidding)
36 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 13 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ชุด
39 13 ธ.ค. 2562 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
40 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าต่อสัญญาณ GPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ
41 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกำหนดไอน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ รายการ
42 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (ตึกชาย ๓) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
46 9 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 9 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 11 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 11 ธ.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KVA) จำนวน 1 เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
50 9 ธ.ค. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
51 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
53 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 6 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำเดือน1-30พฤศจิกายน 2562)
57 4 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
58 3 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
59 2 ธ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) (e-bidding)
60 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
61 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานรับโทรศัพท์
62 28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดโค่นต้นตีนเป็ดและต้นหางนกยูง
63 27 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำรวน ๒ รายการ (e-bidding)
64 26 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล)
65 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
66 22 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคบนโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
68 19 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์)
69 15 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
70 14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ป้ายยินดีต้อนรับ) พร้อมติดตั้ง
71 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักโภชนาการ
72 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
73 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน กม. ๓๔๓๗
74 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๖๐ , ๑๒
75 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
76 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร
77 13 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
78 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
79 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๗๕/๑๒
80 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
81 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเหล็กดัดประตูยืด
82 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
83 8 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
84 7 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร)
85 6 พ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
86 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
87 5 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
88 4 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
89 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถพรวนดิน
90 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะทะเบียน บย-๗๖๓๗
91 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
92 1 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขนาดเล็ก
93 31 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
94 30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ
95 18 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ (ตึกชาย ๙)
96 11 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบโทรทัศน์วงจรปิดแบบไอพี พร้อมติดตั้ง)
97 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
98 10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานโรงอาหาร
99 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงาน RCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 9 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 8 ต.ค. 2562 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
102 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ (ตึกอำนวนการ ๔ ชั้น)
103 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
104 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงปม. ๖๓
105 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่
106 30 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผาขยะติดเชื้อปี งปม.๖๓

วีดีโอแนะนำ ร.พ.

↑ TOP